Neki od projekata na kojima sam učestvovao

Izrada Glavnog projekta Autoputa Bar-Boljare, Deonica Smokovac-Uvač-Mateševo

Aktivnosti: Idejno rešenje petlje "Smokovac" i petlje "Pelev Brijeg" sa odmorištem, glavni projekat petlje "Veruša" i petlje "Mateševo", Glavni projekat poddeonice 3.1, 3.4.1/3.4.2, 4.4, Idejno rešenje rekonstrukcije postojećeg puta R13 (Bioče-Mateševo)

Investitor: Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.



Glavni projekat auto puta E-80 Niš-Dimitrovgrad, Sektor 5A Staničenje-Sarlah.

Aktivnosti: Izmenom projekta predviđeno je da obe trake autoputa idu po novoj trasi van postojećeg puta i za njh se grade novi objekti. Na ovaj način se dobija na kvalitetu i brzini izgradnje, a ujedno postojeći objekti ostaju za lokalni saobraćaj.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Izvođački projekat izmena - dopuna glavnog projekta za nastavak - kompletiranje radova na izgradnji deonice autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad, Sektor 6 (Pirot - Sukovo)

Aktivnosti: Zbog prekida ugovora sa dotadašnjim izvođačem radova na predmetnoj deonici, javila se potreba za izradom projektne dokumentacije kojom bi se definisali svi elementi neophodni za nastavak, sanaciju i kompletiranje ranije započetih radova na izgradnji deonice 6.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Idejno rešenje šinskog sistema na novom mostu preko reke Save sa vezama na postojeće tramvajske pruge ka Novom Beogradu, Banovom brdu i Rakovici

Aktivnosti: Cilj posla je izrada idejnog rešenja koje će definisati sve potrebne parametre za raspisivanje nabavke za izradu glavnog projekta i izgradnju tramvajskih koloseka i kontaktne mreže na novom mostu preko reke Save od Ulice Đorđa Stanojevića do veze sa postojećom trasom u okviru petlje "Radnička”, kao i između postojećih pruga za Banovo Brdo i Rakovicu.

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.



Glavni projekat veze petlje "Radnička" i petlje "Hipodrom" sa pripadajućom infrastrukturom (Ic faza UMP-a)

Aktivnosti: Ovim projektom su definisana saobraćajna rešenja koja vrše povezivanje petlji "Radnička" i "Hipodrom". Jedan deo saobraćajnica je na objektu (dve nezavisne konstrukcije širine 11.54m), a jedan deo na zemlji. Na razmatranoj deonici se javlja i više potpornih zidova (ukupno 6). Rešenjima iz ovog zadatka se vrši i povezivanje objekata u okviru zone "Sajam" preko kružnog toka sa napred navedenim petljama.

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.



Glavni projekat veze petlje "Hipodrom" i ulice "Paštrovićeva" sa pripadajućom infrastrukturom (Ib faza UMP-a)

Aktivnosti: Ovim projektom su definisani jedan vijadukt, dve površinske raskrsnice i dve gradske saobraćajnice, čime se ostvaruje saobraćajno efikasno, građevinski funkcionalno i ekonomski opravdano rešenje. Ovim rešenjem je omogućena fazna gradnja, uz neometano odvijanje saobraćaja u oba smera tokom izgradnje, pri čemu dato rešenje ispunjava sve zahteve koji objekat definišu kao ekološki prihvatljiv za okruženje.

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.



Idejni projekat denivelisane petlje "Radnička"

Aktivnosti: U okviru ovog projekta je definisana petlja u tri nivoa koja omogućava povezanost unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP) sa gradskom mrežom. Ovako definisano rešenje omogućava faznu gradnju. Pored saobraćajnica za drumska vozila, ovim projektom je definisano i rešenje za šinski sistem(Beogradski metro i tramvaj). Ova dva sistema (drumski i šinski) su ovim zadatkom objedinjeni u jedan celovit sistem. Takođe su ovim projektom definisane i površine za pešake i bicikliste (namensko uređenje slobodnih površina).

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.



Glavni projekat petlje "Grdelica" (E-75), deonica: Grabovnica – Grdelica od km 868+166.10km do km 873+719.94

Aktivnosti:Na ovoj deonici autoputa definisana je denivelisana petlja tipa"truba" sa dve kružne raskrsnice i naplatnim platoom. Takođe se na ovom potezu javljaju dva novoprojektovana nadvožnjaka i nekoliko potpornih zidova. Površinskim raskrsnicama (kružnim tokovima) se vršilo povezivanje autoputa sa regionalnim putem, kao i okolnim mestima.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Glavni građevinski projekat poboljšanja opasnih mesta namagistralnom putu M-22 (deonica: Kružni put – Stepojevac, lokacija: Barajevo, Velika Moštanica, Meljak)

Aktivnosti: U okviru projektih rešenja je izvršeno poboljšanje geometrijskih elemenata puta što dovodi do smanjenja negativnog uticaja puta na nastanak i posledice saobraćajnih nezgoda, odnosno unapređenje bezbednosti saobraćaja.regionalnim putem, kao i okolnim mestima.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-18, od ulice Branka Deletića do Komanskog mosta u Podgorici

Aktivnosti:U pitanju je gradska saobraćajnica (ranga gradska magistrala) sa po dve saobraćajne trake za svaki smer vožnje, razdelnim ostrvom i trotoarima sa obe strane saobraćajnice. Ukupna širina saobraćajnog profila je 22m, a ukupna dužina novoprojektovane saobraćajnice je oko 2000m. Predmet ovog projekta takođe su i nekoliko raskrsnica i BUS stajališta. Trasa Magistralnog puta (M-18) položena je na način da se maksimalno uklopi u Detaljan urbanistički plan, koji je predviđen za razmatrani koridor. U pitanju je saobraćajnica u okviru čijeg koridora se nalazi ivični sadržaj (stambena izgradnja). Ovom projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su svi građevins i radovi vezani za rekonstrukciju razmatrane saobraćajnice.

Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Glavni projekat poboljšanja puta I reda M21.1, deonica: Rimski most – Vučak

Aktivnosti:Projektom je predviđeno poboljšanje postojećih elemenata geometrije razmatrane saobraćajnice u skladu sa geometrijskim, optičkim i vozno dinamičkim analizama same trase. Put je dvotračan (ukupne širine 6.6m), računske brzine 60km/h.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Glavni projekat poboljšanja puta II reda R272, deonica: Kamenjača – Kumanica

Aktivnosti: Projektom je predviđeno poboljšanje postojećih elemenata geometrije razmatrane saobraćajnice u skladu sa geometrijskim, optičkim i vozno dinamičkim analizama same trase. Put je dvotračan (ukupne širine 6.1m), računske brzine 40km/h. ednosti saobraćaja.regionalnim putem, kao i okolnim mestima.

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.




Idejni (Glavni) projekat za izgradnju novog mosta preko dunava kod Beške sa pristupnim putevima na lokaciji Autoputa E-75, deonica Novi Sad – Beograd (Batajnica) od km 136+225.00 do km 141+100.00 (leva kolovozna traka)

Aktivnosti: Projektom je predviđeno uklapanje severne i južne deonice sa položajem trase autoputa i položajem planiranih mostovskih konstrukcija. Definisanim saobraćajnim rešenjem tretirana je leva kolovozna traka (iz pravca Novog Sada ka Beogradu) tipičnog profila za ovaj rang saobraćajnice (dve saobraćajne trake + zaustavna traka).

Investitor: Javno preduzeće putevi Srbije.



Idejni (Glavni) projekat izgradnje saobraćajnica u okviru kompleksa industrijske zone "Salakovac", opština Malo Crniće

Aktivnosti: Projektom su definisane saobraćajnice unutar buduće industrijske zone. Takođe su projektom predviđena parking površine za putnička i teretna vozila. Ovakvim projektnim rešenjem je omogućena fazna gradnja saobraćajnica i pripadajućih objekata. Definisanim rešenjem je vođeno računa o posebnom režimu saobraćaja koji se javlja unutar ovakvih saobraćajnih celina. Ovim projektom su obuhvaćeni i svi građevinski radovi na izgradnji novoprojektovanih saobraćajnica.

Investitor: Skupština opštine Malo Crniće



Glavni projekat I faze UMP-a od ulice Tošin bunar do početka mosta preko reke Save sa pripadajućom infrastrukturom

Aktivnosti:U okviru ovog zadatka su definisana rešenja za novoprojektovane saobraćajnice ranga gradske magistrale kao i rešenja za nekoliko raskrsnica (površinskih i denivelisanih). Deo saobraćajnica se nalazi na zemlji a deo na konstrukciji. Projektom su obuhvaćeni svi radovi na izgradnji novoprojektovanih saobraćajnica (Ivična geometrija,nivelacija svih saobraćajnih površina, predmer i predračun svih radova na trasi).

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda




Glavni projekat gradska ulica – koridor "Ceravačka brda – Antifašističkog otpora"

Aktivnosti: Predloženo urbanističko rešenja razmatrane saobraćajnice. Na osnovu usvojenog koncepta urađen je Glavni projekat predmetne saobraćajnice. Ovim projektom su obuhvaćeni svi građevinski radovi na izgradnji (rekonstrukciji) predmetne saobraćajnice.

Investitor: Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća





Glavni projekat rekonstrukcije puteva u okviru kruga železare u Smederevu

Aktivnosti: Definisanje rešenja saobraćajnica, pri čemu se moralo voditi računa o posebnim uslovima koja vladaju unutar industrijskog kompleksa (pre svega se misli na tipove vozila - prohodnost, potrebne širine profila, ivična geometrija raskrsnica, nivelacija voznih i ostalih površina). Takođe su rađeni predmer i predračun radova za sve saobraćajnice unutar industrijskog kompleksa.

Investitor: U.S.Steel Srbija, Smederevo